Excel-textfunktioner

Excel-tabeller innehåller oftast numeriska data där du kan utföra olika matematiska, logiska och andra operationer. Samtidigt innehåller en stor del av tabellerna celler med text. Till exempel innehåller prislistor eller kundlistor med adresser säkert testdata. För att kunna utföra olika omvandlingar på dessa data existerar Excel-textfunktioner. Dessa funktioner underlättar bearbetningen av textdata. Det är viktigt att inte bara veta om förekomsten av dessa funktioner och hur de fungerar, men också att kunna tillämpa denna kunskap i praktiken.
LEN-textfunktion
REPLACE och SUBSTITUTE textfunktioner
LEFT och RIGHT textfunktioner
FIND och SEARCH textfunktioner
TRIM och CLEAN textfunktioner
REPT-textfunktion
MID-textfunktion
CONCATENATE Text Function

LEN-textfunktion

Med LEN-funktionen kan du räkna antalet texttecken i en cell (längden på en sträng). När man använder den bör man ta hänsyn till att det här numret inte bara innehåller antalet bokstäver i alla ord utan också mellanslag mellan ord och jämn mellanslag före och efter dessa ord. Textfunktion LEN
För att använda denna funktion, klicka på cellen där stränglängden visas. På huvudmenyn i Excel klickar du på fliken “Formler” och väljer “Text” -alternativet. I listan över funktioner som visas väljer du LEN-funktionen. LEN Excel
I fönstret “Function Arguments” anger du adressen till cellen där antalet tecken räknas.Excel stränglängd
Efter att ha klickat på “OK” -knappen visas antalet tecken i den angivna raden i cellen med resultatet av funktionen.

LEN-funktionen är användbar när antalet tecken i en rad är begränsad. För sådana rader kan du snabbt beräkna antalet tecken i varje cell i den valda kolumnen och markera beloppen som överstiger den angivna gränsen.

REPLACE och SUBSTITUTE textfunktioner

Funktionen REPLACE, som döms av namnet, ändrar texten i cellen till den angivna texten. Du behöver till exempel bara ange de första och sista tecknen i kolumnen med lösenord med samma längd och markera resten med asterisker. Hur man gör det här?

 1. Placera markören i cellen där resultatet av att ersätta tecken kommer att visas. På huvudmenyn i Excel på fliken “Formulas” klickar du på “Text”-objektet och väljer REPLACE-funktionen.
 2. I fönstret Funktionsargument anger du de nödvändiga parametrarna:
  • “Old_text”. Klicka på cellen vars text du vill konvertera, eller skriv in adressen manuellt.
  • “Start_num”. Ange vilken position texten ska ersättas med.
  • “Num_chars”. Ange hur många tecken som ska ersättas i texten. Om du ställer noll, kommer den valda texten att sändas från den angivna positionen.
  • “New_text”. Ange text för att ersätta tecken. REPLACE-funktionen
 3. Klicka på “OK”.
 4. Dra på hörnet av den första cellen för att kopiera formeln för nästa celler. Byt ut Excel

REPLACE-funktionen används sällan, men i vissa fall är användningen motiverad. Till exempel, när du är i en rad måste du infoga en ny text.

Tillsammans med funktionen REPLACE kan du använda SUBSTITUTE-funktionen för liknande ändamål. Den här funktionen ersätter den angivna texten med det angivna värdet. Till exempel i cellen med texten “current month” måste du byta ordet “month” med ordet “quarter”. Välj SUBSTITUTE-funktionen och ange motsvarande argument.Funktions SUBSTITUTE
Efter att ha klickat på “OK” -knappen i den angivna cellen kommer frasen “current month” att ersättas med “current quarter”.

Vad är skillnaden mellan dessa funktioner? SUBSTITUTE-funktionen anger uttryckligen vilken text som ska ersättas med den angivna. För att använda REPLACE-funktionen behöver du bara ange startpositionen för att ersätta texten och antalet tecken som ska ersättas. Således är det i vissa fall lättare att använda SUBSTITUTE-funktionen än funktionen REPLACE.

Dessutom korrigerar funktionen REPLACE endast en förekomst av en given fras, och SUBSTITUTE-funktionen kan ersätta alla förekomster av ett givet ord, eller endast den första, andra osv. Det bör dock noteras att SUBSTITUTE-funktionen är skiftlägeskänslig. Det vill säga i det angivna exemplet, om ordet “Month” skrevs med en bokstav, skulle ersättningen inte ha skett.

LEFT och RIGHT textfunktioner

Funktionerna LEFT och RIGHT extrahera ett angivet antal tecken från en textsträng och placera dem i den valda cellen. LEFT -funktionen returnerar det angivna antalet tecken, med början med linjens första tecken och RIGHT-funktionen returnerar det angivna antalet tecken, med början med sista tecknet i raden. I det första fallet går räkning av tecken från vänster till höger och i andra – från höger till vänster.

Tänk på ett exempel. Det finns ett bord i en av kolumnerna som innehåller priset tillsammans med valutakoden. Det är nödvändigt att utföra valutakoder i en separat kolumn. För detta ändamål kan du använda funktionen RIGHT.

 1. Placera markören i den första cellen i kolumnen där valutakoderna kommer att vara placerade. På “Formulas” fliken väljer du “Text” och i listan över funktioner som visas väljer du funktionen RIGHT.
 2. I fönstret “Function Arguments” som öppnas anger du adressen för den första cellen i kolumnen som du vill extrahera valutakoden från och anger antalet tecken som ska kopieras, med början på radens sista tecken.Funktion RIGHT
 3. Klicka på “OK”.
 4. Dra nedre högra hörnet av den första cellen i valutakolonnen för att kopiera formeln för de återstående cellerna. Funktion LEFT

Ofta används funktionerna LEFT och RIGHT i kombination med andra funktioner. Genom att använda dem i kombination med funktionen SEARCH kan du välja önskade värden för ett givet kriterium.

FIND och SEARCH textfunktioner

Syftet med dessa funktioner blir tydligt redan med deras namn. Båda dessa funktioner analyserar textsträngen och anger ordinalnumret för den position från vilken sökteksten börjar, specificerad som ett argument.

Tänk på ett exempel. I raden “Computer chair” måste du hitta numret på den position från vilken ordet “chair” börjar. För detta ändamål använder vi FIND-funktionen.

 1. Placera markören i cellen där sökresultatet kommer att visas. På fliken “Formulas” går du till avsnittet “Text” och i den listade listan över funktioner välj funktionen FIND.
 2. Ange funktionsargument:
  • Fnd_text – “chair”.
  • Within_text – А1 (celladress med textsträng).
  • Start_position – du kan inte ange. I det här fallet utförs sökningen från och med första tecknet. Positionsnumret måste anges när texttexten finns i söktexten flera gånger.
 3. Klicka på “OK”.
 4. Som ett resultat av dessa åtgärder visas det positionsnummer som ordet “chair” börjar i cellen med resultatet.FIND-funktion

Om den angivna texten inte hittas visas felmeddelandet “#VALUE!” i cellen.

Vad är skillnaden mellan SEARCH och FIND? FIND-funktionen, till skillnad från SEARCH-funktionen, är skiftlägeskänslig. Det vill säga om i det här exemplet, som argument, ange ordet “Chair” med en bokstav, kommer den inte att hittas.

Samtidigt tillåter SEARCH-funktionen till skillnad från FIND-funktionen användningen av jokertecken. Dessa inkluderar till exempel en asterisk (*) och ett frågetecken (?). Det första tecknet anger något test, och det andra tecknet – vilket tecken som helst. Det vill säga i detta exempel för argumentet “c???r” i den första cellen returnerar SEARCH-funktionen värdet 10, medan FIND-funktionen indikerar att värdet inte hittades.

TRIM och CLEAN textfunktioner

Funktionerna TRIM och CLEAN är utformade för att rensa text från onödiga tecken. Extra utrymmen och utskrivbara tecken uppstår ofta när du kopierar text från andra program.
Tecken som inte skrivs ut visas exempelvis i rutor eller bindestreck. För att ta bort dem, placera markören i cellen där den korrigerade texten kommer att ligga och välj CLEAN-funktionen. Som ett funktionsargument anger du cellens adress med icke-skrivbara tecken. CLEAN funktion
Efter att ha tryckt på “OK” -knappen visas text utan onödiga tecken i den fria cellen.

På samma sätt används TRIM-funktionen, som tar bort extra mellanslag i texten, inklusive i början och slutet av en rad, vilket innebär att de bara lämnar en mellan orden. Ofta används denna funktion för att undvika fel vid sortering av cellvärden eller för att undvika fel i formler.

Algoritmen för att använda denna funktion är exakt densamma som för CLEAN-funktionen. TRIM-funktion

REPT-textfunktion

REPT-funktionen visar angiven text eller tecken ett visst antal gånger. Denna funktion kan användas som en del av komplexa formler, eller separat. Det används ofta för att dölja en given text och ersätta den med en teckenuppsättning.

Tänk på ett exempel när du i tabellen med användarkontodata måste ersätta lösenorden uttryckligen med en asterisk (*).

 1. Placera markören i den första cellen i kolumnen där lösenorden kommer att finnas. På fliken “Formulas”, under avsnittet “Text”, välj REPT-funktionen.
 2. I fönstret “Function Arguments” anger du en asterisk (*) i fältet “Text”. I fältet “Number_times” anger du formeln LEN(B1), som räknar antalet tecken i varje lösenord och visar så många asterisker som det finns tecken i lösenordet.REPT-funktion
 3. Klicka på “OK” och kopiera den resulterande formeln till kolumnens nedre celler.REPT i Excel

REPT-funktionen kan också användas i de fall där du bara behöver gömma en del av texten eller lägga till lite text eller en symbol i originalcellsdata. Detta kan implementeras i kombination med andra funktioner som RIGHT, LEFT, IF, LEN och andra.

MID-textfunktion

Med MID-funktionen kan du extrahera ett fragment av en textsträng och placera den i en separat cell. För den framgångsrika funktionen av denna funktion är det tillräckligt att ange adressen till cellen från vilken du behöver extrahera en del av texten, samt ange utgångspositionen för det extraherade fragmentet och antalet tecken.

Bekvämligheten med att använda denna funktion kan tydligt ses i följande exempel. Bordet har en kolumn med namnen på Samsung-telefoner. Det är nödvändigt att föra den del av namnet som ligger efter orden “Samsung Galaxy” i en separat kolumn.

 1. Placera muspekaren i kolumnen där resultaten av funktionen kommer att placeras och i listan över textfunktioner välj MID-funktionen.
 2. I fönstret Funktionsargument som visas i fältet “Text” anger du adressen till cellen från vilken texten kommer att extraheras. I fältet “Startnummer” anger du läget från vilken den extraherade texten börjar (med hänsyn till mellanslag mellan ord). I fältet Number_chars anger du antal tecken som ska extraheras. MIND-funktion
 3. Efter att ha tryckt på “OK” -knappen placeras det nödvändiga textfragmentet i den angivna cellen.

Olyckligtvis är antalet extraherade tecken i cellerna i en kolumn inte identiskt, så MID-funktionen rekommenderas att användas tillsammans med FIND-funktionen och söka efter vissa kriterier, till exempel genom närvaro av ett mellanslag mellan ord. Extrahera text från Excel-rad
I detta exempel kommer formeln för den första cellen i kolumnen med resultaten att vara: =MID(A1;FIND(” “;A1)+1;255). I denna formel betyder “+1” att positionen för den önskade texten måste beaktas, men den ska inte returneras.

CONCATENATE Text Function

Med hjälp av CONCATENATE-funktionen kan du ansluta flera textlinjer till en rad. Det kan finnas många anslutna linjer – upp till 255. Du kan använda text, nummer eller celladresser som funktionsargument.

Tänk på ett exempel där namn och efternamn på personer i separata celler ska visas i en cell.

 1. Placera muspekaren i cellen där resultatet av funktionen kommer att ligga.
 2. Gå till avsnittet Textfunktioner och välj funktionen CONCATENATE.
 3. I fönstret Funktionsargument som öppnas anger du växelvis adresserna på de celler som ansluts. Glöm inte mellanrummen mellan orden. Områdena anges i citat. CONCATENATE-funktion
 4. Efter att ha tryckt på “OK” -knappen visas en text bestående av för- och efternamn i cellen med resultatet av funktionen. Anslut Excel Rader

Om argumentet är ett textvärde, inte en celladress, måste det bifogas citat.